V-Styret
V-teknologsektionens styrelse

01Vilka är vi?

Du har nu klickat in dig på Styret. Vi är V-teknologsektionens styrelse och utgörs av sju väluppfostrade V-teknologer som vill sektionens bästa. Varje vecka har vi styrelsemöte där vi bland annat diskuterar och beslutar om sektionens budget . Alla mötesprotokoll är offentliga och kan hittas under ”styrelsemöten”.

En gång per läsperiod håller vi också i sektionsmöte, där alla sektionsmedlemmar har möjlighet att få sin röst hörd i besluten som tas om sektionens framtid och vad pengarna ska läggas på. Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Styrelsen uppgift är sedan att verkställa besluten som tas på sektionsmötet. Protokollen från dessa möten är också offentliga och kan återfinnas under ”sektionsmöten”.

Styrelsens medlemmar utbyter också idéer och erfarenheter med resten av Chalmers sektioner i och med att ledamöterna sitter som sektionens representanter i olika utskott hos kåren. Vi för även kontinuerligt en diskussion med övriga samhällsbyggnadsteknik-, och väg- och vattenutbildningar, utspridda över Sverige.

Har du synpunkter på sektionens verksamhet? Tveka inte att höra av dig till någon av oss i Styret.

Se även till att följa oss på Facebook för att fortlöpande få information om vår verksamhet och vad som sker på sektionen.

02V-Styrets Roller

Ordförande – Ska representera sektionen och föra dess talan, sammankalla till sektions- och styrelsemöten. Representerar sektionen i kårledningsutskottet. Leder sektionens arbete framåt, ytterst ansvarig för sektionens verksamhet.

Vice Ordförande – Kommitté- och föreningskontakt i Styrelsen. Ställföreträdande då Ordförande ej är närvarande. Uppdatera och tillhandahålla sektionens stadga och reglemente. Representerar sektionen i kårens Nöjeslivsutskott.

Kassör – Bokför och har hand om sektionens budget. Utför revision av kommittéernas verksamhetsår.

Intendent – Ansvarig för sektionens lokaler och inventarier samt sammankallar intendentrådet.

Kommunikatör – Ansvarig för Facebook och Hemsidan. Sköter protokoll och dokumenthantering på sektionen. Representerar sektionen i kårens Informationsutskott.

SAMO – (StuderandeArbetsMiljöOmbud) Arbetet med att förbättra arbetsmiljön i skolan, både den fysiska och den studiesociala. SAMO deltar som V-teknologernas representant i kontakt med högskolan, kåren, fastighetsansvariga samt i frågor om ombyggnationen.

SNO – (StudieNämndens Ordförande) Arbetar med att upprätthålla en god kvalité på sektionens utbildningar. Deltar som teknologernas representant i kontakt med lärare och skolan samt under kursutvärderingsmöten.

03Ledamöter

Jonathan Söderqvist
Jonathan Söderqvist
Ordförande
070-980 30 92
ordf@vtek.chalmers.se
Elly Andersson
Elly Andersson
Vice Ordförande
070-441 62 60
viceordf@vtek.chalmers.se
Linus Lejdfelt
Linus Lejdfelt
Kassör
073-855 68 18
kassor@vtek.chalmers.se
Eva Gustafsson
Eva Gustafsson
Intendent
073-414 99 47
intendent@vtek.chalmers.se
Robert Hedlund
Robert Hedlund
Kommunikatör
070-646 26 09
kommunikator@vtek.chalmers.se
Frida Carlvik
Frida Carlvik
SAMO
070-256 69 86
samo@vtek.chalmers.se
Rebecca Redtzer
Rebecca Redtzer
SNO
070-529 48 38
sno@vtek.chalmers.se

04Kontakta Oss

Har du frågor som rör sektionen? Tveka inte att kontakta oss!

vstyret@ vtek.chalmers.se