V-Styret
V-teknologsektionens styrelse

01Vilka är vi?

Du har nu klickat in dig på Styret. Vi är V-teknologsektionens styrelse och utgörs av sju väluppfostrade V-teknologer som vill sektionens bästa. Varje vecka har vi styrelsemöte där vi bland annat diskuterar och beslutar om sektionens budget . Alla mötesprotokoll är offentliga och kan hittas under ”styrelsemöten”.

En gång per läsperiod håller vi också i sektionsmöte, där alla sektionsmedlemmar har möjlighet att få sin röst hörd i besluten som tas om sektionens framtid och vad pengarna ska läggas på. Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Styrelsen uppgift är sedan att verkställa besluten som tas på sektionsmötet. Protokollen från dessa möten är också offentliga och kan återfinnas under ”sektionsmöten”.

Styrelsens medlemmar utbyter också idéer och erfarenheter med resten av Chalmers sektioner i och med att ledamöterna sitter som sektionens representanter i olika utskott hos kåren. Vi för även kontinuerligt en diskussion med övriga samhällsbyggnadsteknik-, och väg- och vattenutbildningar, utspridda över Sverige.

Har du synpunkter på sektionens verksamhet? Tveka inte att höra av dig till någon av oss i Styret.

Se även till att följa oss på Facebook och Instagram för att fortlöpande få information om vår verksamhet och vad som sker på sektionen.

02V-Styrets Roller

Ordförande – Ska representera sektionen och föra dess talan, sammankalla till sektions- och styrelsemöten. Representerar sektionen i kårledningsutskottet. Leder sektionens arbete framåt, ytterst ansvarig för sektionens verksamhet.

Vice Ordförande – Kommitté- och föreningskontakt i Styrelsen. Ställföreträdande då Ordförande ej är närvarande. Uppdatera och tillhandahålla sektionens stadga och reglemente. Representerar sektionen i kårens Nöjeslivsutskott.

Kassör – Bokför och har hand om sektionens budget. Utför revision av kommittéernas verksamhetsår.

Intendent – Ansvarig för sektionens lokaler och inventarier samt sammankallar intendentrådet.

Kommunikatör – Ansvarig för Facebook och Hemsidan. Sköter protokoll och dokumenthantering på sektionen. Representerar sektionen i kårens Informationsutskott.

SAMO – (StuderandeArbetsMiljöOmbud) Arbetet med att förbättra arbetsmiljön i skolan, både den fysiska och den studiesociala. SAMO deltar som V-teknologernas representant i kontakt med högskolan, kåren, fastighetsansvariga samt i frågor om ombyggnationen.

SNO – (StudieNämndens Ordförande) Arbetar med att upprätthålla en god kvalité på sektionens utbildningar. Deltar som teknologernas representant i kontakt med lärare och skolan samt under kursutvärderingsmöten.

03Ledamöter

Rebecka P. Franzen
Rebecka P. Franzen
Ordförande
079-313 50 91
ordf@vtek.chalmers.se
Klara Håkansson
Klara Håkansson
Vice Ordförande
070-624 44 54
viceordf@vtek.chalmers.se
Moa Strålman
Moa Strålman
Kassör
073-595 50 55
kassor@vtek.chalmers.se
Fanny Karlsson
Fanny Karlsson
Intendent
070-836 46 58
intendent@vtek.chalmers.se
Cassandra Boman
Cassandra Boman
Kommunikatör
076-141 09 67
kommunikator@vtek.chalmers.se
Emy Wahlqvist
Emy Wahlqvist
SAMO
076-320 40 98
samo@vtek.chalmers.se
Marion Van de Laak
Marion Van de Laak
SNO
072-208 74 71
sno@vtek.chalmers.se

04Kontakta Oss

Har du frågor som rör sektionen? Tveka inte att kontakta oss!

vstyret@ vtek.chalmers.se