V-Styret
V-teknologsektionens styrelse

01Vilka är vi?

Du har nu klickat in dig på Styret. Vi är V-teknologsektionens styrelse och utgörs av sju väluppfostrade V-teknologer som vill sektionens bästa. Varje vecka har vi styrelsemöte där vi bland annat diskuterar och beslutar om sektionens budget . Alla mötesprotokoll är offentliga och kan hittas under ”styrelsemöten”.

En gång per läsperiod håller vi också i sektionsmöte, där alla sektionsmedlemmar har möjlighet att få sin röst hörd i besluten som tas om sektionens framtid och vad pengarna ska läggas på. Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ. Styrelsen uppgift är sedan att verkställa besluten som tas på sektionsmötet. Protokollen från dessa möten är också offentliga och kan återfinnas under ”sektionsmöten”.

Styrelsens medlemmar utbyter också idéer och erfarenheter med resten av Chalmers sektioner i och med att ledamöterna sitter som sektionens representanter i olika utskott hos kåren. Vi för även kontinuerligt en diskussion med övriga samhällsbyggnadsteknik-, och väg- och vattenutbildningar, utspridda över Sverige.

Har du synpunkter på sektionens verksamhet? Tveka inte att höra av dig till någon av oss i Styret.

Se även till att följa oss på Facebook och Instagram för att fortlöpande få information om vår verksamhet och vad som sker på sektionen.

02V-Styrets Roller

Ordförande – Ska representera sektionen och föra dess talan, sammankalla till sektions- och styrelsemöten. Representerar sektionen i kårledningsutskottet. Leder sektionens arbete framåt, ytterst ansvarig för sektionens verksamhet.

Vice Ordförande – Kommitté- och föreningskontakt i Styrelsen. Ställföreträdande då Ordförande ej är närvarande. Uppdatera och tillhandahålla sektionens stadga och reglemente. Representerar sektionen i kårens Nöjeslivsutskott.

Kassör – Bokför och har hand om sektionens budget. Utför revision av kommittéernas verksamhetsår.

Kommunikatör – Ansvarig för Facebook och Hemsidan. Sköter protokoll och dokumenthantering på sektionen. Representerar sektionen i kårens Informationsutskott.

SNO – (StudieNämndens Ordförande) Arbetar med att upprätthålla en god kvalité på sektionens utbildningar. Deltar som teknologernas representant i kontakt med lärare och skolan samt under kursutvärderingsmöten.

SAMO – (StuderandeArbetsMiljöOmbud) Arbetet med att förbättra arbetsmiljön i skolan, både den fysiska och den studiesociala. SAMO deltar som V-teknologernas representant i kontakt med högskolan, kåren samt fastighetsansvariga.

Intendent – Ansvarig för sektionens lokaler, accesser och inventarier.

03Ledamöter

Andreas Näslund
Andreas Näslund
Ordförande
ordf@vtek.chalmers.se
Sofie Larsson
Sofie Larsson
Vice Ordförande
viceordf@vtek.chalmers.se
Klara Backman
Klara Backman
Kassör
kassor@vtek.chalmers.se
Lovisa Stenson
Lovisa Stenson
Kommunikatör
kommunikator@vtek.chalmers.se
Elsa Landgren
Elsa Landgren
SNO
sno@vtek.chalmers.se
Emma Hvidberg
Emma Hvidberg
SAMO
samo@vtek.chalmers.se
Linus Sundsten
Linus Sundsten
Intendent
intendent@vtek.chalmers.se

04Kontakta Oss

Har du frågor som rör sektionen? Tveka inte att kontakta oss!

vstyret@ vtek.chalmers.se