Studiemiljö

01Studiemiljö

Här hittar du information om vart ni kan vända er om ni har frågor eller åsikter om vår studiemiljö, behöver hjälp med stress, hälsa, vill felanmäla eller bara vill hitta någon att prata med.

Vid trakasserier eller diskriminering, besök TRYGG PÅ CHALMERS

02SAMO (Studerande arbetsmiljöombud)

SAMO är studenternas representant i frågor kring arbetsmiljön i skolan, både den fysiska och den studiesociala. SAMO deltar som V-teknologernas representant i kontakt med högskolan, kåren, programansvarig och fastighetsansvariga. SAMO finns till för studenterna och kan vägleda dig om du inte vet vem du ska prata med. Bra att veta är att SAMO har TYSTNADSPLIKT, så tveka inte att höra av dig.

SAMO har i uppgift att:

 

 • företräda alla studenter vid programmet och sektionen i arbetsmiljöfrågor,
 • vara kontaktlänk mellan studenterna och studentkårens representant i AJK,
 • verka för att studenterna engagerar sig i och deltar i strävandena att skapa en god arbetsmiljö,
 • medverka vid arbetsmiljöronder på programmet,
 • vara kontaktlänk mellan studenterna och programansvarig,
 • på grundval av erhållen information från studenterna och egna iakttagelser medverka till att brister i arbetsmiljön upptäcks i tid och till berörd programansvarig rapportera dessa och om möjligt lämna förslag till åtgärd mot uppkomna brister.
 • hjälpa till att guida de studenter som har särskilda behov till den hjälp som Chalmers erbjuder. Det kan handla om allergi som påverkar möjligheten att vistas i Chalmers lokaler till dyslexi osv.

Skyldigheter
Studerandearbetsmiljöombudet har skyldighet att följa sekretesslagen som innebär att inte vidarelämna:

 • sekretessbelagd och konfidentiell information vid externa uppdrag, exempelvis information som fås vid arbete med examensarbete,
 • uppgift om enskilds personliga förhållanden – oavsett mottagare – utan den enskildes samtycke,
 • information i anbud under pågående upphandling.

Studerandearbetsmiljöombud har för sin verksamhet rätt att:

 • skaffa sig kännedom om förhållandena inom skyddsområdet,
 • skaffa sig kunskap om de olika föreskrifter, anvisningar och instruktioner m m som gäller inom skyddsområdet,
 • begära åtgärder för att åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö,
 • begära undersökning och kontroll av arbetsmiljöförhållandena inom sitt arbetsmiljöområde,
 • genast få skriftlig bekräftelse på framställd begäran om undersökning, samt utan dröjsmål få besked i frågan,
 • tillkalla Arbetsmiljöverket för prövning, om framställan till lärosätet inte beaktas inom skärlig tid,
 • påkalla AJK:s behandling av arbetsmiljöfrågor.

 

03SAMO

Elin Widén
Elin Widén
SAMO 22/23
samo@vtek.chalmers.se

04Felanmälan av våra Lokaler

Är någonting varmt, kallt, dålig luft, obekvämt eller är något trasigt?

Vårt viktigaste verktyg för att kunna påverka den fysiska miljön är att felanmäla.

Endast genom att säga ifrån till fastighetsskötare kan någonting göras. Detta är lika viktigt när vi befinner oss i våra evakueringslokaler som det är när vi studerar i V-huset både före och efter ombyggnationen. Det är vi som studerar i husen varje dag och det är vi som vet och kan påverka när något är fel.

 

Funderar du på att felanmäla? 

Om du vill felanmäla en sal, ett grupprum eller någon annan av högskolans undervisningslokaler: Maila 8800@chalmers.se eller ring 031-772 88 00

Om du upptäcker akuta fel så som vattenläcka. Kontakta fastigetsägarens beredskapssökare på 0746-36 62 98 eller SOS Alarmering 703 17 25

Om du vill felanmäla högskolans datorer eller skrivare. Maila support@chalmers.se

Om du vill ha hjälp utöver ordinarie arbetstid. Ring 031-772 44 99 och uppge ”chalmersväktaren” till receptionisten.

 

Maila Chalmerslokalvård
Felanmäl direkt till Akademiskahus

05Studentnytta

Här är lite hänvisningar till studentportalen och de olika förmånerna studenter på Chalmers har

 

Försäkringar
Studenter vid Chalmers Tekniska Skola är försäkrade under studietiden dvs den tid man spenderar i samt till och från skolan.

 

Sjuk- och tandvård
Du som studerar kan ha rätt till sjukpenning. Därför får du inte glömma att meddela Försäkringskassan om du blir sjuk. Detta gäller under hela din studietid. Anmäl dig första dagen du blir sjuk.

 

Akademihälsan
Adademihälsan kan liknas vid studenternas företagshälsovård och är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

 

Någon att tala med

I Chalmers studiesociala nätverk finns flera personer som du kan vända dig till. Välkommen att höra av dig! 

På varje utbildningsprogram finns en studievägledare. Studievägledaren stödjer studenterna i olika studiesituationer, både individuellt och i grupp. Ett samtal med studievägledaren kan hjälpa dig att fatta självständiga beslut om dina studier och din studiesituation.

Till kurator och högskolepräst kan du komma med vilka bekymmer som helst för enskilda samtal. 

Chalmersstudenter har tillgång till Akademihälsan, som fungerar som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. 
Chalmers har en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Studenter med någon form av funktionsnedsättning bör så tidigt som möjligt kontakta samordnaren.
När det handlar om mångfalds- och jämställdhetsfrågor finns en samordnare som du är välkommen att kontakta.
För att garantera en opartisk hjälp när konflikter mellan studenter och lärare eller andra anställda uppstår, har Chalmers en studerandeombudsman.
Försäkring för studenter
Sjuk och tandvård
Akademihälsan